CZY MOŻNA ŻĄDAĆ OD DEWELOPERA USUNIĘCIA WAD PO UPŁYWIE OKRESÓW RĘKOJMI LUB GWARANCJI?

Tak. Żądanie takie jest możliwe w ramach tzw. odpowiedzialności kontraktowej, czyli odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 471 i n. k.c.). Jeśli więc lokal ma wady a okres rękojmi i gwarancji już upłynął, można skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów ogólnych. Na ich podstawie można domagać się od dewelopera nie tylko odszkodowania pieniężnego, ale również usunięcia wad. Potwierdził to Sąd Najwyższy w prowadzonej przeze mnie sprawie, w której reprezentowani przeze mnie powodowie domagali się od dewelopera wykonania hydroizolacji przeciekającej hali garażowej. Wyrok Sądu Najwyższego (II CSK 795/13), choć dotyczył zagadnienia natury teoretycznej, a mianowicie, czy w ramach odpowiedzialności kontraktowej naprawienie szkody możliwe jest tylko w formie odszkodowania pieniężnego czy też również w drodze tzw. restytucji naturalnej, czyli w tym przypadku w drodze usunięcia wad, ma bardzo duże znaczenie praktyczne. Sąd Najwyższy udzielając bowiem na to pytanie odpowiedzi twierdzącej przesądził tym samym, że upływ okresu rękojmi czy gwarancji nie oznacza, że nabywca lokalu nie może już domagać się od dewelopera usunięcia stwierdzonych wad. Jest to jak najbardziej możliwe, tyle że na innej podstawie prawnej. Oznacza to, że termin, w jakim możemy żądać od dewelopera usunięcia wad, znacznie się wydłuża. O ile bowiem okres rękojmi wynosi 5 lat (gwarancji najczęściej również), o tyle roszczenia odszkodowawcze z art. 471 k.c. przedawniają się co do zasady po 10 latach. Jest to niewątpliwie bardzo korzystny wyrok dla tysięcy nabywców lokali i mocny oręż w ich zmaganiach z deweloperami.

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20CSK%20795-13-1.pdf